NEW YEAR NEW YOU

NYNY25 ดูดี ดูแพง เพิ่มโอกาส ด้วยการปรับบุคลิกภาพและการสื่อสารให้ดีขึ้น

January 25, 2018

บุคลิกภาพและการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนประทับใจ สามารถเพิ่มเสน่ห์ และโอกาสดีๆ เข้ามาในชีวิตได้อีกมาก ใครที่ปีนี้อยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ด้วยการมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

จูนจูน พัชชา ชวน ครูฝน-น้ำฝน ภักดี จาก Pronality Academy ที่มีประสบการณ์ในการสอนเรื่องบุคลิกภาพกว่า 13 ปี มาให้เหตุผลว่าทำไมเราต้องปรับบุคลิกภาพและถ้าอยากปรับเบื้องต้นต้องทำอย่างไร

อ่าน shownotes ได้ที่ thestandard.co/podcast/newyearnewyou25