NEW YEAR NEW YOU

NYNY28 เป็นคนใหม่ที่ได้เป็นตัวเองจริงๆ ด้วยการ come out กับคนใกล้ชิด

January 28, 2018

สิ่งที่น่าทำในช่วงปีใหม่ คือการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ อย่างเป็นตัวเองมากที่สุด หลายคนค้นพบและรู้จักตัวเองดีแล้ว และอยากบอกคนใกล้ตัว หรือคนในครอบครัวให้รู้ว่า ตัวตนทางเพศที่แท้จริงของเราคืออะไร แต่กำลังชั่งใจ ไม่รู้จะเริ่มยังไง ทำแล้วจะดีจริงไหม

จูนจูน พัชชา ชวนแขกรับเชิญที่เคยผ่านประสบการณ์ coming out มาเล่าเรื่องราว เพื่อให้คุณได้ทบทวน หรือได้แนวทาง และอาจจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นว่า เราควร come out หรือไม่

อ่าน shownotes ได้ที่ thestandard.co/podcast/newyearnewyou28